VOP

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – “Mgr. Denisa Šmáliková – Rawsnack“ (ďalej len Rawsnack alebo Dodávateľ) a kupujúceho pri objednávkach produktov a služieb od Rawsnack objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru na www.rawsnack.sk 

1.2. Všetky vzťahy medzi Rawsnack a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi fyzickou osobou – živnostníkom Mgr. Denisa Šmáliková – Rawsnack a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II.Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru, označený minimálne názvom.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané na internetovej stránke www.rawsnack.sk.

2.3. Zákazníkom je osoba (aj FO – nepodnikateľ) / organizácia / firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.6. Objednávkový formulár obsahuje ceny produktov (Cenník) a je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných Rawsnack je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy Rawsnack uvedená v reklamných materiáloch alebo na internetovej stránke www.rawsnack.sk a to formou vyplnenia elektronického objednávkového formuláru, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto a dátum dodania/vyzdvihnutia tovaru, spôsob dopravy (ak ide o doručenie tovaru na inú adresu než je prevádzka Rawsnack), poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

  1. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Rawsnack na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami (internetová stránka www.rawsnack.sk obsahuje vždy aktuálne ceny).

4.2. Odoslaním Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe odoslania tejto Objednávky.

4.3. O zmenách v Cenníku sa Rawsnack zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

4.4. Cena bude hradená za dodané Produkty/Služby na základe dokladu z ERP alebo faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Doklad z ERP alebo Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

4.5. Zákazník môže za objednané produkty zaplatiť hotovosťou alebo prevodom/vkladom na účet Dodávateľa, ktorý je uvedený vo faktúre.

4.6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou si môže Dodávateľ nárokovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  1. Dodacie podmienky

5.1. Dodacie podmienky (odoberané množstvá tovarov, balenie tovaru, ceny tovarov, termíny dodávok, zľavy z cien tovarov, spôsoby prepravy na miesta dodávok, spôsob preberania dodávok) sú so zákazníkom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností Rawsnack.

5.2. Rawsnack sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

Spôsob dopravy

(1) osobný odber na prevádzke Rawsnack – zadarmo

(2) dovoz na miesto určené Zákazníkom – cena za dovoz je rozdelená takto:

Dovoz zdarma – Bratislava – Petržalka, Rovinka, Dunajská Lužná

Dovoz 4€ – Bratislava I. – Staré Mesto
                         Bratislava II. – Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice

Dovoz 5€ – Bratislava III. – Nové Mesto, Rača, Vajnory 
                         Bratislava IV. – Dúbravka, Lamač, Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
                         Bratislava V. – Jarovce, Rusovce, Čunovo
                         a do 20km od Bratislavy

 

  1. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet Rawsnack uvedený v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby.

6.2. Cena za tovar dodaný Mgr. Denisou Šmálikovou – Rawsnack na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý Rawsnack kupujúcemu vystaví.

6.3. Rawsnack si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet Rawsnack, ktorý je uvedený na daňovom doklade, alebo je kúpna cena za predaný tovar uhradená v hotovosti.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ surovín potrebných pre výrobu produktov Rawsnack prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Rawsnack vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na www.rawsnack.sk.

7.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni.

7.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že Dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

7.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale na adresu Mgr. Denisa Šmáliková – Rawsnack, Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava.

7.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, avšak vzhľadom k tomu, že Rawsnack predáva výlučne potraviny, na internetovej stránke www.rawsnack.sk je pri všetkých Produktoch uvedená doba použitia Produktov.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

  1. vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks uvedeným v Objednávke a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
  2. vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

8.6 Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

8.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.8 Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

8.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po odovzdaní a prevzatí Produktov, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa alebo osobne na prevádzke Mgr. Denisa Šmáliková – Rawsnack, Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava.

8.10 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.11 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

  1. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z www.rawsnack.sk. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom internetovej stránky www.rawsnack.sk. Takto zverejnené ceny nie sú určené zákazníkom alebo iným osobám, s ktorými Rawsnack je v samostatnom zmluvnom vzťahu a s ktorými existuje dohoda o cenách, podmienkach, resp. iných náležitostiach zmluvného vzťahu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi Rawsnack a Zákazníkom.

9.2. Písomnou dohodou medzi Rawsnack a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2017. ŠEVT a. s. Rawsnack si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

  1. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215